Projev na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Hradec Králové dne 5.6.2008.

Vážené delegátky, vážení delegáti,

protože považuji moje odvolání ke shromáždění delegátů proti výsledku šetření tříčlenné komise za zásadní a nejdůležitější, vyjádřím se nejdříve k této věci.

Má odvolání ke shromáždění delegátů proti Ing. Nožičkovi a panu Mlatečkovi jsou v této kauze až druhořadá. Jde o to, že tříčlenná komise tvrdí, že jde v této věci jen o tvrzení proti tvrzení a že konkrétní důkazy nemám. Já chci dokázat, že důkazy mám, a proto se nejdříve vyjádřím k výsledku šetření této komise. Jde o to, abyste si udělali vlastní názor, čí tvrzení jsou ta věrohodná a čí tvrzení jsou naopak lživá.

Bylo Vám úmyslně zatajeno, že už v loňském roce jste měli hlasováním rozhodnout zda bude ustavena ta tříčlenná komise, nebo naopak bude odpovězeno na 3 velmi jednoduché otázky na které se má znovu odpovědět i na dnešním jednání, a tak konečně už zjistit, zda pan Mlateček, pan Šoula a paní Řeháčková porušili nebo neporušili platné stanovy družstva.

Zdůrazňuji, že tříčlenná komise nebyla právoplatným způsobem ustanovena, protože jednání shromáždění delegátů dne 4.6.2007 už nebylo usnášeníschopné, aby mohlo o ustavení komise právoplatně rozhodnout.

Celé šetření této komise proběhlo bez mé přítomnosti, čímž došlo k porušení jednacího řádu čl. 10 odst. 4 – cituji: „Jednání musí být vedena tak, aby byl náležitě zjištěn skutečný stav věci a přijato konkrétní a věcné rozhodnutí“ dále byl porušen čl. 14 odst. 1 jednacího řádu, cituji.: „Při řešení záležitostí členů postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká tak, aby skutečný stav věcí byl náležitě zjištěn.“ Konec citace. Závěry komise byly bez mého vědomí projednány už na podzimních regionech, na které jsem nebyl pozván, abych se mohl hájit. Žádnou písemnou zprávu o výsledku šetření jsem od této komise neobdržel. O obsahu šetření jsem se dověděl pouze náhodou při prohlížení webové stránky SBD. Protože jsem s nekonkrétními a vyloženě pomlouvačnými závěry této komise nesouhlasil podal jsem dne 13.2.2008 stížnost k představenstvu proti rozhodnutí této komise. Dne 31.3.2008 jsem od představenstva obdržel odpověď, že představenstvo se, cituji: „Seznámilo se rovněž s Vašimi námitkami k šetření této komise, se kterými se však neztotožňuje.“ Konec citace. Proti tomuto rozhodnutí představenstva jsem se dne 14.4.2008 odvolal k dnešnímu shromáždění delegátů. Ze strany vedení SBD bylo bráněno abych se mohl k těmto závěrům vyjádřit i na jarních regionech s tím, že se prý nejedná o žádné odvolání ke shromáždění, ale že shromáždění jen rozhodne zda příjme nebo nepřijme závěry komise. Toto je však zase jen další velký a nesporný podvod ze strany vedení SBD, kdy se tímto způsobem snaží definitivně zamést celou kauzu pod koberec. Shromáždění nemůže rozhodovat o tak nekonkrétních závěrech komise aniž by znalo i moje stanovisko k celému tomuto šetření, které jsem uvedl ve svých písemných podáních a žádal jsem, aby Vám tyto podklady v předstihu minimálně 8 dnů před dnešním jednání byly zaslány, abyste se mohli odpovědně rozhodnout, to je mj. i včetně stížnosti ze dne 13.2.2008. Byla Vám tak záměrně zaslána jen část dokladů.

Vlastní text šetření tříčlenné komise je nekonkrétní a má vyloženě charakter pomluvy mé osoby na veřejnosti.

Na moje stížnosti mi nebylo vždy odpovídáno, tak jak je ve zprávě komise lživě uváděno, což mohu doložit doklady – (mohu případně citovat z dopisů, kde žádám opakovaně o odpovědi na otázky, na které vedení SBD nereagovalo).

To, z čeho jsem nekonkrétním způsobem obviňován, to přesně naopak dělaly právě orgány SBD, neuznávaly objektivní pravdu, ale vyznávaly pouze pravdu svoji, ve svých odpovědích se orgány družstva záměrně vyhýbaly odpovídat na konkrétní otázky argumentačním způsobem, k čemuž jsem je mnohokrát vyzýval, vše mohu doložit konkrétními písemnými důkazy. Právě hrubé porušování stanov, volebního a jednacího řádu, ze strany vedení družstva a naprostá svévole vedlo k stupňování a vyhrocování celého konfliktu. Celá kauza se seriózním způsobem vůbec neřešila, ale pouze se problémy jen hrnuly před sebou a představenstvo a zejména kontrolní komise tyto podvody jen kryly.

Já jsem se snažil vždy dodržovat stanovy, naopak orgány družstva si dělají naprosto co chtějí a vzájemně kryjí hrubé porušování stanov konkrétními vedoucími pracovníky družstva. Velké problémy začaly nejdříve u pana Šouly kolem výběrového řízení na instalaci plastových oken na naší SO–SVJ. Jen pro Vaši představu uvádím. Z 8 firem bylo 6 firem podvodným způsobem vyřazeno, a tak zbyly jen 2 firmy. Z cenových nabídek od 2,1 do 3,9 milionu Kč, kdy průměrná nabídka byla 3,1 milionu Kč, nakonec zvítězila ta nejdražší nabídka firmy Sulko za 3,9 milionu Kč. Další podvody, a to v rozporu s platnými stanovami, byly kolem hlasování, kdy bylo nutné zajistit potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů samosprávy. Při zachraňování pana Šouly se tak do problémů zamotal i pan Mlateček a paní Řeháčková. Právě těchto tří pracovníků SBD se pak týkala moje tři odvolání ke shromáždění delegátů už v minulém roce. Nakonec jsem byl umlčen tak, jak jste mnozí z Vás viděli, a to proto, abych Vás nemohl o všem informovat. Do zachraňování výše uvedených 3 vedoucích pracovníků družstva se zapojil i Ing. Nožička, který nese za celkový chod družstva nejvyšší osobní odpovědnost. To, že veřejně označuji takové jednání za mafiánské dokazuje to, jak se všichni navzájem zachraňují a vytahují se z těch problémů. Toto podvodné jednání tak kryje nejen celé představenstvo, ale co je nejhorší i kontrolní komise, která by měla být nestranná. Celá věc se tak neustále stupňuje a vyhrocuje, k čemuž došlo i tím, že za moje loňské použití spreje na svoji obranu, jsem byl policií předán k přestupkovému řízení na magistrát. Jen pro Vaši představu, incident, který se stal 4.6.2007 není do dnešního dne pravomocně rozhodnut, kdy i 3 pracovníci přestupkového oddělení magistrátu se pokoušeli nadržovat panu Nožičkovi takovým způsobem, že dnes sami čelí podezření ze zneužívání pravomoci veřejného činitele pro nadržování a nestandardní postupy při projednávání přestupku. Někdo by mohl namítat, že to vše jsou jen tvrzení proti tvrzení. Mohu Vás ubezpečit, že mám dostatek důkazů, jak písemných tak i zvukových záznamů, abych mohl svá tvrzení prokázat. Jen pro Vaši ilustraci Vám jako důkaz přednesu následující. Říká se, že když jsou dvě zcela protichůdná tvrzení, tak zpravidla jedna strana lže. To, že lže pan Nožička Vám dokážu na tom co uvedl při projednávání přestupku na magistrátu dne 7.4.2008, kdy se zjišťovalo jak incident na loňském shromáždění probíhal. Na moji otázku, která zněla, cituji: „Byl jsem v hlubokém předklonu, když mě pan Mikulášek vyváděl ze sálu?“ Pan Nožička odpověděl cituji: „Nevím, neviděl jsem, měl jsem zasaženy oči pepřovým sprejem.“ Dále pan Nožička vypověděl, cituji: „Rozhodně popírám, že by v jakémkoliv momentu výše uvedeného incidentu mohla být panu Copkovi způsobena jakákoliv újma.“ Svědkové dále vypověděli, např. pan Coufal, člen představenstva, cituji : „jednání vůči panu Copkovi bylo naprosto korektní a plně v souladu se všemi normami a právními předpisy...jednoznačně tvrdím, že pan Copko nebyl nijak napaden“, dále uvedl, že pan Mikulášek mě decentně odsunul na bok pultíku. Pan Mikulášek, pan Nožička a všichni svědkové, pan Coufal, paní Balatá, Řeháčková, Králová a pan Šedý shodně tvrdili, že to byl pan Mikulášek, kdo mne vytlačoval od řečnického pultu, a ne jak jsem tvrdil já, že to byl pan Nožička. Takže kdo jste ten incident v loni viděli, tak si udělejte sami závěr, kdo z nás dvou lže, zda já a nebo pan Nožička a zda také i svědkové vypovídali pravdivě, nebo naopak lží se snažili zachránit pana Nožičku. Správní orgán pak ve svém odůvodnění rozhodnutí uvedl, cituji: „Správní orgán připouští, že po paralyzaci sprejem pan Nožička mával kolem sebe rukama, tudíž mohl zasáhnout pana Copka a případně mu nějaký hematom způsobit.“ Konec citace. Prostě takové podvody a lži jsou na SBD zcela běžné, a já to vím už 3 roky, a proto je nutné takové lhaní co nejdříve zastavit, protože takové jednání vedoucích pracovníků družstva ohrožuje ve svém důsledku nás všechny. Podotýkám, že po loňském brutálním zásahu proti mé osobě jsem byl nucen dvakrát vyhledat lékaře a mám i na fotografiích zdokumentované modřiny na mém těle, které mi způsobil jak pan Mikulášek, tak také i pan Nožička.

Ještě k šetření tříčlenné komise. Je vyloženou sprostou lží, že bych byl ve svých dopisech nekonkrétní při uvádění problémů, a to bez odpovídajících návrhů řešení. Mohu to snadno dokázat na mém návrhu změny stanov už ze dne 4.11.2005 a dále na návrhu zlepšení činnosti SBD ze dne 12.3.2007 a 18.2.2008, kdy předseda Ing. Nožička Vám opakovaně a úmyslně tyto mé návrhy zatajoval, které měly být předloženy shromáždění delegátů k projednání.

To, že podle tříčlenné komise v celé kauze vedení SBD neporušilo stanovy ani jednací řád jsou také lži, když vedení SBD moc dobře ví, že mám na svá tvrzení i konkrétní písemné i zvukové důkazy.

Opakované doporučování tříčlenné komise, aby se moje záležitost neprojednávala na příštím (dnešním) shromáždění delegátů je jen nespornou snahou zamést celou kauzu definitivně pod koberec. V bodě šestém, to už je vrchol arogance moci, když komise navrhuje nevyhovět i případným mým dalším odvoláním ke shromáždění delegátů i v budoucnosti. Cituji: „V případě, bude-li v budoucnu jako reakci na naši práci, případně průběh rozhodnutí SD 4.6.2007, nebo opětovné odvolání stejného charakteru požadováno k projednávání na SD, tak komise navrhuje tomuto odvolání nevyhovět.“ Konec citace. Jak může někdo předem určovat, které moje odvolání bude a které nebude předloženo delegátům k rozhodnutí, když nejvyšším orgánem družstva pro rozhodování je shromáždění delegátů? To je jasný důkaz o hrubém porušování stanov a zavádění naprosto nehorázné cenzury co bude a co nebude předkládáno shromáždění delegátů k rozhodnutí. To je naprostá svévole, kterou je nutné co nejdříve zastavit.

Ve svém odvolání ke shromáždění delegátů jsem opakovaně žádal představenstvo, aby se tato kauza rozhodla velmi jednoduchým způsobem, a to odpověděním delegátů na 3 velmi jednoduché otázky, čemuž se představenstvo velmi urputně bránilo a stále brání. Otázky se týkají hrubého porušování platných stanov panem Mlatečkem, panem Šoulou a paní Řeháčkovou. Tato kauza mohla být už definitivně vyřešena v loňském roce, kdyby zejména Ing. Nožička nezabránil zodpovězení těchto tří velmi jednoduchých otázek. Místo toho byla podvodným způsobem ustanovena tříčlenná komise, která měla za úkol zamést kauzu pod koberec.

Sami si udělejte názor na to, zda metody a postupy, které jsou používány na SBD jsou ty správné a věrohodné a nebo ne. Zajímali jste se někdy například o to, kolik korun už vyplatily banky za provize za zprostředkování těch všech úvěrů pro program Panel apod.? Kolik to bylo peněz a kde ty peníze jsou? Víte například o tom, že existuje na SBD zvláštní odměňování zaměstnanců za získání cizích SVJ/BD do správy SBD HK, za činnost směřující k uzavření smlouvy o správě mezi SBD HK a cizí SVJ/BD? Ptám se, proč za stejnou činnost nemůže být odměněn kterýkoliv jiný člen družstva? Ptám se, proč není zveřejněno kolik peněz a komu již bylo za tuto činnost zaplaceno? Ptám se, proč je auditorem neustále stejná firma? V činnosti družstva těch otazníků přibývá čím dál více, a to je pro nás členy velmi varující a nebezpečné. Když se tyto problémy budou neustále zametat pod koberec a kritici i brutálním způsobem umlčováni, můžeme se jednou dočkat i toho, že naše družstvo špatně dopadne tak, jak jste měli možnost vidět i v médiích.

Jen stručně řečeno, předsedu samosprávy jsem vykonával 17 let, za poslední 3 roky jsem odhalil hrubé porušování stanov, volebního a jednacího řádu, podvod při výběrovém řízení a mafiánské spolčení, kdy všichni si navzájem za pomocí různých lží pomáhají jak se z těchto mých odhalení vyvléci. Takové jednání způsobuje, že vedení SBD HK je naprosto nedůvěryhodné, což ohrožuje ve svém důsledku i celé naše družstvo.

Přestože jste neobdrželi všechny potřebné podklady o které jsem žádal, aby Vám byly vedením SBD minimálně 8 dnů před dnešním jednání zaslány, což také považuji za úmyslné maření objektivního dořešení celého tohoto sporu, tak považuji v této kauze za klíčové a rozhodující, aby dnes došlo i k hlasování o těch 3 jednoduchých otázkách týkajících se platnosti stanov tak, jak je uvedeno v mém odvolání ze dne 14.4.2008 a ve stížnosti z 13.2.2008.

Z výše uvedených důvodů Vás, vážené delegátky a vážení delegáti žádám, abyste závěry tříčlenné komise neschválili, protože jsou vylhané a mají jen zamést celou kauzu definitivně pod koberec. Protože pokud byste tyto vylhané závěry šetření komise schválili způsobíte to, že se už nebudu moci v této věci odvolat, a to je totiž ta podvodná finta, která se na Vás hraje tím, že moje odvolání se prý nedá kvalifikovat jako řádné odvolání ve smyslu stanov. Nejenže tříčlenná komise nebyla právoplatným způsobem ustanovena a se mnou věc nikdy osobně neprojednávala, čímž porušila jednací řád čl.10 a čl.14, ale také ve svém zcela nekonkrétním šetření uvedla, že dospěla k těmto závěrům, čímž de facto učinila rozhodnutí ve věci. Já jsem proti tomuto rozhodnutí podal stížnost k představenstvu, které se za toto rozhodnutí komise postavilo. Proto jsem pak podal odvolání ke shromáždění. Není proto správné tvrzení, že moje odvolání nelze kvalifikovat jako řádné odvolání, protože prý komise neučinila žádné rozhodnutí. Chci Vás předem upozornit, že případné schválení závěrů komise nepovede k uklidnění situace, ale naopak povede jen k dalšímu stupňování a vyhrocování konfliktu, a to i formou medializace celé této kauzy. To, že kopie textu šetření komise a některé další důležité podklady Vám nebyly záměrně předem zaslány, je jen dalším důkazem, jaké manipulativní metody jsou v této kauze ze strany vedení SBD proti Vám stále používány.

To, že na našem SBD je realita jiná, než se navenek prezentuje, dokazuje i článek v Mladé frontě Dnes ze dne 30.4.2008 o názvu: „Dobrý úmysl, neznalost, či podvod?“, kde pan ředitel Mlateček říká, cituji : „Výběrová komise složená ze zástupců správy družstva, představenstva a samosprávy pak vybere nejvhodnější firmu především na základě ceny“ Konec citace. V případě naší samosprávy to bylo také na základě ceny, ale s tím zásadním rozdílem, že z 8 firem byla podvodným způsobem vybrána ta nejdražší firma. Úvěr jsme mohli mít místo 4 milionů jen na 2 miliony a délka splácení mohla být také poloviční, a to jen 5 let na místo 10ti let. Z toho si každý může udělat úsudek, zda vedení družstva jedná vždy ve prospěch nás družstevníků, nebo jedná především jen ve svůj prospěch.

Děkuji Vám za pozornost.

Vlastimil Copko

Představenstvo SBD HK
V Lipkách 894
500 02 Hradec Králové

Věc: Odvolání ke shromáždění delegátů ve věci odmítnutí zveřejnění mého projevu.

Dne 11.6.2008 jsem podal žádost o zveřejnění mého projevu, který jsem přednesl na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Hradec Králové dne 5.6.2008. Žádal jsem o zveřejnění jak na webové stránce SBD HK, tak také v nejbližším vydání Zpravodaje SBD HK tak, jak už bylo řečeno i na shromáždění delegátů dne 5.6.2008.

Dne 11.7.2008 jsem obdržel odpověď představenstva ZN: SŘ/39/2008 ze dne 8.7.2008. V odpovědi je uvedeno, že mé žádosti nebude vyhověno. V odůvodnění se uvádí, že cit.: „Důvodem jsou negativní reakce účastníků všech regionálních schůzí (městských regionů jste se zúčastnil) a rovněž hromadný odchod většiny delegátů v průběhu Vašeho projevu lze pokládat za vyjádření jejich stanoviska k Vašim odvoláním (viz kopie zápisu z jednání PD).“

V zápise ze shromáždění delegátů SBD HK, které se konalo dne 5.6.2008 je u ad) 10 mj. uvedeno, že cit.: „Odvolání ing. Copka k loňskému shromáždění delegátů se stanoviskem tříčlenné komise, která byla loňským SD zřízena, je nedílnou částí originálu zápisu a bude rovněž zveřejněna na webových stránkách družstva.“

Přestože stanovisko tříčlenné komise bylo již uveřejněno na webových stránkách SBD už od podzimních jednání regionů v roce 2007, tak moje 3 odvolání dosud nebyla na webových stránkách zveřejněna.

Opakuje se tak situace z roku 2007, kdy také bylo v zápisu ze shromáždění delegátů ze dne 4.6.2007 uvedeno, cit.: ad) 9 : „Odvolání ing. Copka ke shromáždění delegátů přednesl pan Vaněček – člen představenstva. Materiál je nedílnou částí orig. zápisu a bude rovněž zveřejněn na webových stránkách družstva.“ Do dnešního dne!!! však tato moje odvolání nebyly zveřejněny na webových stránkách SBD, tak jak jsem představenstvo družstva několikrát písemně žádal a jak samo uvedlo v zápise ze shromáždění delegátů.

Zcela jednostranně zveřejňujete pouze jen svá stanoviska a naopak moje stanoviska zveřejnit odmítáte, čímž úmyslně poškozujete nejen moji pověst na veřejnosti, ale současně tímto bráníte objektivnímu informování členů SBD HK o tom, co se na SBD skutečně děje.

V zápisu ze shromáždění delegátů, které se konalo dne 5.6.2008 také v ad) 11 je uvedeno, že cit.: „Odvolání ing. Copka ke shromáždění delegátů je nedílnou částí originálu zápisu a bude zveřejněno na webových stránkách družstva.“ Do dnešního dne se tak nestalo, přestože zápis byl už zveřejněn.

Dále musím důrazně protestovat proti lživému zápisu o tom, jak probíhalo projednávání mých odvolání na shromáždění delegátů. Po přečtení závěrů tříčlenné komise mi nebylo řídícím schůze, předsedou představenstva Ing. Nožičkou, dovoleno abych delegátům, ještě před hlasováním, přednesl i moje vyjádření k šetření této komise, o což jsem žádal, čímž bylo nedemokratickým způsobem zabráněno, aby se delegáti mohli objektivně a odpovědně rozhodnout. Zároveň nebylo dodrženo ani to, o co žádal už v úvodu jednání delegát Ing. Liška, aby se v zápisu objevilo vše podstatné, co bylo na shromáždění také řečeno.

To, že mi bylo odmítnuto přednést můj projev ještě před hlasováním o závěrech tříčlenné komise dokazuje i magnetofonový záznam, kde říkám, cit.: „Prosím vás, mám snad právo se k tomu vyjádřit? To přece není možný, nikdo neví, nezná moje stanovisko! Já žádám abych měl právo se vyjádřit! Prosím vás! Prosím vás co to děláte? To je podvod! To je manipulace s lidma! Ať slyšej taky můj názor! Protože tohleto je nedodržování stanov a jednacího řádu a podvod, první kategorie! Vy jste říkal pane předsedo, že budu mít právo se vyjádřit, na začátku jednání. Já mám snad právo tady seznámit lidi co se na družstvu děje! Prosím vás, prosím vás nehlasujte o tom! Jste podváděni, jste podváděni! Nehlasujte! Dejte mně prosím slovo, abych se mohl vyjádřit, abyste slyšeli můj názor! Ne, to je princip demokracie tohle, slyšeli jste jenom jednu stranu a tady byly lži a podvody! Nemůžete se odpovědně rozhodnout! To vám dá snad zdravej lidskej rozum, selskej! Až budete slyšet co já mám za argumenty, tak bude pozdě! Konec citace.

Ptám se, proč také toto, co se stalo, nebylo zapsáno do zápisu???

Už ve své žádosti ze dne 13.5.2008 jsem představenstvo upozorňoval, že cit.: „Předem a důrazně upozorňuji, že nemůže být rozhodováno o mých 3 odvoláních (včetně toho klíčového odvolání proti šetření – rozhodnutí té, protiprávním způsobem ustanovené 3 členné komise), aniž by delegáti shromáždění znali moje stanovisko.“

Přesto představenstvo porušilo nejen stanovy a jednací řád SBD HK, ale i základní pravidla družstevní demokracie.

Je také lží, že cit.: „V průběhu čtení zprávy ing. Copkem začali odcházet delegáti ze sálu a když svoji zprávu dočetl, oznámila mandátová komise, že shromáždění delegátů již není usnášeníschopné.“

Pravdou ovšem je, že ještě než jsem začal číst svůj projev, tak už shromáždění nebylo usnášeníschopné (což oznámil osobně Ing. Nožička, cit.: „Takže pane Copko nejsme usnášeníschopní, vidíte, že zájem vás poslouchat není.“), tak právě proto mi bylo už nakonec dovoleno svůj projev přednést. Dále není pravda, že v sále zbylo pouhých pět delegátů, protože, když jsem po přednesení mého projevu veřejně a nahlas počítal, tak mimo zaměstnanců SBD a členů orgánů družstva jsem napočítal ještě kolem 20ti delegátů.

Právě zlovolná taktická metoda při řízení schůze Ing. Nožičkou způsobila, že shromáždění delegátů ještě před čtením mého projevu bylo už neusnášeníschopné. To, že způsobení neusnášeníschopnosti jednání bylo ze strany vedení družstva úmyslné, dokazuje už i moje upozornění ze dne 13.5.2008.

Už ve své žádosti ze dne 13.5.2008 jsem představenstvo upozorňoval, že cit.: „Žádám Vás abyste na shromáždění delegátů, které se má konat 5.6.2008 zařadili do programu projednání všech 3 mých odvolání, !včetně klíčového hlasování o 3 otázkách!, ještě před!!! bod, kdy se budou schvalovat změny stanov, protože jedině tak bude zajištěno, že delegáti nebudou odcházet a tím nezpůsobí neusnášeníschopnost shromáždění tak, jako se to stalo před rokem, kdy tato „metoda“ je zcela záměrně a účelově proti mně používána, a to už i na regionech, jako se to přesně stalo mj. včera 12.5.08. Touto zlovolnou metodou totiž bráníte tomu, abych mohl členy, potažmo delegáty informovat o konkrétních lžích, které jsou z Vaší strany proti mé osobě používány, což také velmi poškozuje moji čest na veřejnosti, když je všem jednostranně prezentováno jen to Vaše stanovisko.“ Konec citace.

V odůvodnění o zamítnutí zveřejnění mého projevu se uvádí, cit.: „Důvodem jsou negativní reakce účastníků všech regionálních schůzí (městských regionů jste se zúčastnil) a rovněž hromadný odchod většiny delegátů v průběhu Vašeho projevu lze pokládat za vyjádření jejich stanoviska k Vašim odvoláním (viz kopie části zápisu z jednání PD).“

Takové odůvodnění je falešné a pouze účelové, protože odchod většiny delegátů byl způsoben účelovým postupem, který použil předseda představenstva Ing. Nožička, aby se tato kauza zametla pod koberec. Navíc není pravda, že jsem se zúčastnil všech regionálních schůzí, protože jsem se zúčastnil pouze 3,5 jednání z celkových 7. Na jednáních, kterých jsem se zúčastnil se o mých odvoláních nehlasovalo, tudíž je falešné, podvodné a lživé, že cit.: „Důvodem jsou negativní reakce účastníků všech regionálních schůzí.“ Ani hromadný odchod delegátů, vyvolaný použitou zlovolnou metodou, nemůže být účelově interpretován tak, že delegáti jsou proti zveřejnění mého projevu ve Zpravodaji SBD HK a na webových stránkách družstva, protože delegáti o tom nehlasovali. Pokud představenstvo moji žádost o zveřejnění zamítlo, musí tedy o tomto sporu rozhodnout hlasováním nejbližší shromáždění delegátů, protože jen to je nejvyšším orgánem družstva.

Protože bylo zveřejněno už v listopadu 2007 stanovisko tříčlenné komise k mým odvoláním z r. 2007, žádám tímto, aby v rámci objektivity bylo rozhodnuto na nejbližším shromáždění delegátů zda mám i já právo, aby také můj projev přednesený na shromáždění delegátů dne 5.6.2008 byl zveřejněn, jak na webové stránce, tak ve Zpravodaji SBD HK.

Dále Vás žádám, aby toto moje odvolání, včetně textu mého projevu, který jsem přednesl dne 5.6.2008, bylo řádným způsobem projednáno na všech regionech a kopie tohoto projevu i odvolání byla zaslána nejen všem účastníkům regionů, ale zejména všem delegátům nejbližšího shromáždění, a to nejpozději 8 dnů před jednáním, aby se mohli s problematikou seznámit a pak se i odpovědně rozhodnout.

Musím se také důrazně ohradit, proti lži uvedené ve zprávě představenstva přednesené na shromáždění delegátů dne 5.6.2008, cit.: „K tomuto návrhu se pak připojili i účastníci regionu 5,7,8,9 a 10.“ Protože jsem na jednání regionu č.5 a č.7 byl přítomen, tak vím, že k hlasování o této věci nedošlo. K hlasování došlo prý? jen na těch regionech, na kterých jsem nebyl přítomen. Dále je mj. lží, že cit.: „Ve věci odvolání ing. Copka proti šetření tříčlenné komise se všichni účastníci regionů shodli na stanovisku představenstva družstva, že se nejedná o odvolání ve smyslu Stanov...“ Na všech 3 jednáních, na kterých jsem byl přítomen (ze 7), se o tom nehlasovalo, takže nelze uvádět, že všichni účastníci regionů se shodli. Také je lživé, že cit.: „Dosud nám totiž není zřejmé, v čem spočívá vina obviněných a k jaké újmě u pana ing. Copka, eventuálně členů jeho samosprávy došlo.“ Věc je naprosto jasná, všechna 3 odvolání se týkala hrubého porušování stanov ředitelem družstva p. Mlatečkem, technickým náměstkem p. Šoulou a vedoucí finančního oddělení paní Řeháčkovou. Vyřešit se to mělo odpovědí delegátů na 3 velmi jednoduché otázky, čemuž bylo podvodným způsobem zabráněno. Újma spočívá v tom, že v důsledku tohoto hrubého porušení stanov jsem finančně poškozen při výpočtu náhrady za to, že v mém bytě nemám nainstalována plastová okna. Takže představenstvo družstva moc dobře ví o co tady šlo a v čem jsem poškozen, protože to logicky vyplývá ze všech dokladů, které jsem v této věci SBD HK zaslal. Představenstvo si tak stále hraje na mrtvého brouka a za pomocí polopravd a lží chce tuto kauzu definitivně zamést pod koberec.

V Hradci Králové dne 24. 7. 2008

Vlastimil Copko